خواندنی ها-دیدنی ها
خانه / گوناگون / کنترل فرآیندها و قطعات یا P&PC

کنترل فرآیندها و قطعات یا P&PC

ترتیب اولویّت‌های قرارگیری منابع QIP در وب‌سایت، با انتظارات و درخواست‌های مخاطبین تعیین شده و در ادامه‌ی این ارائه ترجمه‌ی بخش کنترل فرآیندها و قطعات یا Part and Process Control در نظر گرفته است. این مجموعه از سئوالات چک‌لیست دارای ماده‌ی آموزشی نیست، بنابراین در ادامه: الزام اصلی با فونت ضخیم (Bold)، سئوالات چک‌لیست با شماره‌گذاری و موضوعات در جستجو -مانند نکات ممیزی- با علامت — نشانه‌گذاری شده‌اند.

این مجموعه از سئوالات در ۶ بخش به توسعه‌ی مدارک عملیَاتی در پای کار، شناسایی و مدیریت مشخصّات کلیدی، تحلیل نتایج حاصل از کنترل‌ها، کنترل آماری فرآیندها، مدیریت و کنترل قطعات یدکی، و تحلیل اثربخشی فعالیّت‌های کنترل محصولات و فرآیندها می‌پردازد.

چنانچه شما در جریان ممیزی‌های NSA یا مراحل تابعه باشید، این نوشته دست‌یار شما برای تکمیل ممیزی‌های داخلی و پاسخ به ممیزی‌های خارجی خواهد بود. در غیر این‌صورت می‌توانید از این الزامات برای تعمیق در الزامات IATF 16949 یا بهینه‌کاوی استفاده نمایید.

اسناد عملیّاتی در دسترس بوده و به یکدیگر پیوند داده شده‌اند. آنها در کارگاه به کار بُرده شده‌اند.

PPC11
نقشه‌های تأیید شده توسط مشتری با آخرین سطح تغییرات در محلّ تولید در دسترس هستند.
• برای نمونه، آماده‌سازی تعدادی از قطعات را بخواهید.

PPC12
جریان فرآیند ،PFMEA و یک برنامه‌ی کنترل برای هر محصول و فرآیند در دسترس هستند.
• نمودار جریان را به عنوان ورودی استفاده شده برای PFMEA بررسی نمایید.
• بررسی کنید که آیا تمامی مراحل فرآیند، شامل جریان لجستیک فهرست و ترسیم شده است؟

PPC13
پیوند میان جریان فرآیند،PFMEA و برنامه‌ی کنترل اطمینان‌بخش است.
• بررسی نمایید که آیا عملیّات، شامل جریان‌های فرعی (مانند دوباره‌کاری)، در تمامی مدارک در نظر گرفته شده‌اند؟

PPC14
تمامی مشخصّات کلیدی تعریف شده توسط مشتری در PFMEA و برنامه‌ی کنترل شناسایی شده است.
• PCP مشتری را با PFMEA و برنامه‌ی کنترل مقایسه نمایید.

PPC15
تمامی کنترل‌های جاری مندرج در PFMEA در برنامه‌ی کنترل با جزئیات تشریح شده‌اند.
• هر دو مدرک را مقایسه کنید.

تمام مشخصاّت کلیدی، از جمله تأمین‌کننده سطح n ، برای اطمینان از کنترل مناسب آنها شناسایی شده‌اند.

PPC21
مشخصاّت کلیدی مشتری در صورت کاربُرد در مشخصّات فرآیند توسعه داده شده‌اند.
• تمامی مشخصاّت کلیدی توسعه یافته در مدارک (PFMEA، برنامه‌ی کنترل و دستورالعمل‌های کاری) را بررسی نموده، تصدیق نمایید که کنترل‌های آنها اثربخش بوده است.
• از اپراتورها درباره‌ی آگاهی ایشان از مشخصاّت کلیدی بپرسید.
• درخواست یک مورد نقل قول نمایید، آیا شامل الزامات خاص مشتری است؟

PPC22
الزامات خاص مشتری -شامل موارد زیر- در سطح تأمین‌کنندگان پیاده‌سازی شده است:
— مشخصّات فنی محصول،
— استانداردهای خاصّ محصول و فرآیند،
— روش‌های ضروری برای کاربُرد (مانند PPAP/ EI، PFMEA و …)
— قابلیّت ردیابی، FIFO و الزامات برچسب‌گذاری.
• تمامی مشخصاّت کلیدی توسعه یافته در مدارک (PFMEA، برنامه‌ی کنترل و دستورالعمل‌های کاری) را بررسی نموده، تصدیق نمایید که کنترل‌های آنها اثربخش بوده است.
• از اپراتورها درباره‌ی آگاهی ایشان از مشخصاّت کلیدی بپرسید.
• مشخصّات فنّی ارسال شده به سطح X حاوی لیست مشخصّات بحرانی (PCP) را بررسی نمایید.
• پرونده‌ی اظهارنامه‌ی تأمین‌کننده شامل امکان‌سنجی فنّی و هم‌چنین فرآیند را بررسی نمایید.

PPC23
مشخصات کلیدی و ترخیص محصولات نهایی پیاده‌سازی شده و هم‌چنین در سطح تأمین‌کنندگان به اشتراک گذاشته شده‌اند:
— شناسایی‌شده در سطح ترکیب (یا مواد)
— کنترل شده در سطح تأمین‌کننده (در صورت لزوم ضمن SPC)
• نقشه‌ی مشتری را بررسی نمایید که آیا حاوی مشخصّات کلیدی و ترخیص می‌باشد که توسط تأمین‌کننده‌ی سطح X تولید و کنترل شده باشد؟ در صورت پاسخ مثبت، اطمینان حاصل نمایید نقشه‌، PPAP/EI و برنامه‌ی کنترل تأمین‌کننده سطح X آنها را پوشش داده است، همان‌طور که برنامه‌ی کنترل ورودی‌ها آنها را پوشش داده شده است.
• یک نمونه از مدیریت تغییرات در یک فرآیند در سطح X را بررسی نمایید.
• پرونده‌های صلاحیّت فرآیند/ محصول ترکیبات بحرانی بررسی نمایید. (PPAP)

PPC24
الزامات صحّه‌گذاری محصول و فرآیند در سطح تأمین‌کنندگان سطح X پیاده‌سازی شده‌اند (مواد خام، ترکیبات)
• پرونده‌های صلاحیّت محصول / فرآیند ترکیبات بحرانی را بررسی نمایید (PPAP) .
• مدارک PPAP را بررسی نمایید. (مانند تصدیق ظرفیّت برای ترکیبات مهم)
• تأییدیه‌ها برای تمامی ترکیب‌های مورد نیاز برای قطعات مونتاژ-شده در دسترس هستند؟

نتایج حاصل از کنترل ثبت و بایگانی شده و هم‌چنین برای اصلاح انحراف‌ها و بهبود فرآیندها تجزیه و تحلیل شده‌اند.

PPC31
سوابق کنترل شامل نتایج ممیزی محصول (با استفاده از فرم‌های استاندارد یا سیستم‌های اطلاعاتی) با توجه به الزامات برنامه‌ی کنترل تدوین شده‌اند.
• سوابق باید به سرعت در دسترس باشند.
• هر جا که برنامه‌ی کنترل نیاز داشته باشد، تمام نتایج (شامل ممیزی محصول)ثبت شده‌اند. اسناد خوانا هستند.

PPC32
سوابق کنترل باید ردیابی محصولات و فرآیندها را و انطباق را ضمانت نموده و با توجه به الزامات ردیابی مشتری بایگانی شوند.
• سوابق باید به سرعت در دسترس باشند.
• هر جا که برنامه‌ی کنترل نیاز داشته باشد، تمام نتایج (شامل ممیزی محصول)ثبت شده‌اند. اسناد خوانا هستند.

PPC33
نتایج بازنگری شده‌اند، نقاط خارج از کنترل هشدار داده شده‌اند و اقدامات مطابق با برنامه‌ی واکنش تعریف شده در برنامه‌ی کنترل پیاده‌سازی شده‌اند.
• نقاط خارج از کنترل هشدار داده شده‌اند، اقدامات ضروری پیاده‌سازی شده‌اند.

PPC34
نتایج برای فعالیّت‌های بهبود مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
• ردیابی سوابق برای بررسی نتایج بایگانی می شود، ردیابی اطمینان-بخش است.

PPC35
اندازه‌ی و تواتر نمونه‌برداری در فرآیند ممیزی و قابلیّت اندازه‌گیری، مرحله‌ی پروژه و میزان اقدامات متقابل به حساب آمده‌اند.
• اندازه و تواتر نمونه‌برداری برای هر فعالیّت مبتنی بر نتایج است (مثلاً مبتنی بر داده‌های داخلی: ضایعات، دوباره‌کاری، FTQ و غیره)

کنترل آماری فرآیند اعمال می‌شود.

PPC41
مشخصّات، محلّی که SPC باید مورد استفاده قرار گیرد، در برنامه‌ی کنترل بر اساس الزامات مشتری و توانایی فرآیند (اندازه و تواتر نمونه‌برداری) تعریف شده است.
• بررسی نمایید که:
— کجا برنامه‌ی کنترل فرآیند‌ها SPC را فرا می‌خواند؟ پرونده‌های جاری SPC و جمع‌آوری داده‌ها را ببینید.
— تمام بخش‌های داده‌ها تکمیل شده باشند.
— حدود کنترل محاسبه شده باشد.
— حدود، محدوده‌های مهندسی هستند یا حدود واقعی کنترل؟

PPC42
حدود کنترل برای هر مشخصّه با توجه به هدف قابلیّت محاسبه شده است.
• موضوعات در جستجوی PPC41 را ببینید.

PPC43
نقاط خارج از کنترل، همراه با اتخاذ اقدامات اصلاحی، هشدار داده شده‌اند.
• تصدیق نمایید که هر کدام از نقاط خارج از کنترل هشدار داده شده‌اند، و اقدام اصلاحی برایشان تعریف شده است و توسط رهبری پی‌گیری شده است.

PPC44
نتایج در نمودارهای کنترل تدوین شده‌اند و برای محاسبه‌ی قابلیّت فرآیند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج لزوماُ الزامات مشتری را تأمین نموده‌اند.
• فرآیند تولید توانایی یا عملکرد الزام‌شده را (مبتنی بر SOR) اثبات نموده است.

PPC45
حدود کنترل بر مبنای روندهای قابلیّت به-روز می‌شوند.
• روندها/ الگوهایی وجود دارند که نشان‌دهنده‌ی ضرورت تجدید محاسبه حدود باشند؟

فرآیند تولید قطعات یدکی (SP) در طول مرحله تولید انبوه و پس از آن مدیریت و کنترل شده است.

PPC51
یک فرآیند برای مدیریت “پایان عمر” تولید جاری شماره‌ی فنّی مرجع مستقر شده است. مقادیر SP باقی‌مانده برای تولید در نظر گرفته-‌شده‌اند. (راهبُردهای تعریف شده مانند آماده‌سازی موجودی برای تأمین تقاضا، نگه‌داری ابزار، انتقال محصول و …)
• بررسی نمایید که:
— طرح تجاری + طرح جامع تولید (تصدیق نمایید که نیازهای SP در نظر گرفته شده‌اند)
— نمونه‌ای از “پایان عمر” محصول

PPC52
تجهیزات تولید و اندازه‌گیری اختصاص-یافته به SP به منظور حفظ کارایی و اثربخشی، با استفاده از روش‌های اجرایی ویژه مدیریت شده‌اند (به عنوان مثال: نگه‌داری و تعمیرات، شرایط ذخیره‌سازی و …)
• بررسی نمایید که روش اجرایی ویژه، شامل موارد زیر، وجود دارد:
— فعالیت‌های نگه‌داری با تواتر  تطبیق‌یافته.
— قوانین خاص ذخیره‌سازی در ایستگاه‌کاری (ذخیره‌سازی مواد خام و قطعات)
— روش خاص “شروع تولید” و “خاتمه تولید”.
— روغن‌کاری، حفاظت در برابر گرد و غبار

PPC53
عملیّات یا فرآیندهای ویژه برای تولیدSP  (مانند علامت‌گذاری)، بر اساس روش‌های مشابه فرآیند تولید انبوه، مدیریت و کنترل شده‌اند.
• بررسی نمایید که:
— عملیّات تولید ویژه بخشی از فرآیند‌های تأیید صلاحیّت است (به عنوان مثال علامت‌گذاری، بسته‌بندی، ذخیره‌سازی و …) باشند.
— LPA، VS، قوانین تشدید و SWI  در ایستگاه کاری اجرا می‌شوند.

PPC55
در صورت نگه‌داری SP برای دوره‌ی طولانی مدّت قبل از حمل و نقل، یک فرآیند برای تضمین حفاظت از قطعات (بسته‌بندی واسطه، مناطق ذخیره‌سازی جدید و …) مورد استفاده قرار گرفته است.
• ذخیره‌سازی SP
• روش اجرایی نگه‌داری طولانی مدّت.

شاخص‌ها برای اطمینان از کارآیی فعالیّت‌های کنترل محصولات و فرآیندها تعریف شده‌اند.

PPCE1
فرآیندهای مرتبط با نتیجه‌ی کنترل (به عنوان مثال: نسبت انحراف/ تحت کنترل و …) پس از رعایت کامل برنامه‌ی کنترل، بهبود داده می‌شوند.
• بررسی کنید که چگونه تأمین‌کننده اثربخشی نتایج کنترل را تضمین می‌نماید:
— تأیید صحّت سوابق کنترل (مانند پارتو ممیزی LPA)
— ارتباط با میزان ضایعات، شرایط داخلی و خارجی (مانند نسبت “ایستگاه تأیید” تحت کنترل)

PPCE2
بهبود فرآیندهابا نتایج SPC (مانند نتایج توانایی) ارتباط داده شده‌اند.
• بررسی کنید که چگونه تأمین‌کننده نتایج اثربخشی SPC را تأمین می‌کند:
— تأیید این امر که برنامه‌ی اقدامات برای هر ” نقطه خارج از کنترل” پیاده‌سازی شده باشد. (مثلاً پارتو ممیزی LPA)
— ارتباط با میزان ضایعات، شرایط داخلی و خارجی (مانند نسبت “ایستگاه تأیید” تحت کنترل)

PPCE3
نرخ خدمات برای قطعات یدکی مدیریت شده است.
• بررسی نمایید که این KPI:
— توسط کارخانه پی‌گیری شده باشد.
— در صورت انحراف با اجرای برنامه‌ی اقدام تشدید شده باشد.

منبع : ۹۰۰۱۲۰۱۵٫ir

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.